Gegevensbescherming


Privacybeleid

 1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Welkom bij Hölscher Leuschner. Dank u voor uw bezoek en uw interesse in ons bedrijf. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid vindt u hierover meer informatie.

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.
Hoe verzamelen wij uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt. Waar gebruiken wij uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Voor details, zie het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analyses en hulpmiddelen van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze hulpmiddelen en over uw bezwaarmogelijkheden vindt u in het volgende privacybeleid.

 1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerkingen over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is:


Hölscher Leuschner GmbH & Co.KG
Siemensstraße 15
48488 Emsbüren
Telefoon: 49 (0) 5903 93960
E-mail: zentrale@hl-agrar.de


De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming bij wet verplicht
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:


Hölscher Leuschner GmbH & Co.KG
De heer Klaus Morshuis
Siemensstraße 15
48488 Emsbüren
Telefoon: 49 (0) 5903 93960
E-mail: datenschutz@hl-agrar.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informeel bericht per e-mail aan ons.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens, en om
Direct marketing (art. 21 GDPR) Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op grond van Art. 6 (1) lit. e of f DSGVO, heeft u de volgende rechten het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor een bezwaar op basis van deze bepalingen.
gebaseerde profilering. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, kan worden gevonden in het volgende van dit privacybeleid. Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken. persoonsgegevens niet langer te verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden kunnen aantonen om dat toch te doen. redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die waarschijnlijk De verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO). Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op doeleinden van dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze met dergelijke reclame verband houden. direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen en vervolgens niet meer wordt gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2
GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht om verwerking te beperken
U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering van uw gegevens, de beperking van de gegevensverwerking eisen.
Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel wilt gebruiken om,
de verdediging of de verdediging van rechtsvorderingen, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden gewist.
Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

 1. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies
De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op
Op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Cookie toestemming met Usercentrics
Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of de herroeping van uw toestemming(en)
 • uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien bewaart Usercentrics een cookie in uw browser om de aan u gegeven toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.


Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van de
Uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van de contactgegevens die u op het aanvraagformulier verstrekt, worden door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt derhalve uitsluitend op
Grondslag voor uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek met alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek.
door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons verzonden verzoeken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

 1. sociale media

Facebook plugins (Like & Deel knop)
Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun
gebruik door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De
De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

 1. Plugins en gereedschappen

YouTube met verbeterde privacy
Onze website maakt gebruik van plugins van de website YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.
Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan na het starten van een video. Deze cookies stellen YouTube in staat om informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.
Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsactiviteiten in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Voor meer informatie over privacy bij YouTube, zie hun privacybeleid op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google web lettertypen
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. 
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op
https://developers.google.com/fonts/faq
en in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 1. Eigen diensten

Toepassingen
Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier).
Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit noodzakelijk is voor het besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (algemeen aangaan van een overeenkomst) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid. lit. b DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te wissen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om in geval van tegenstrijdigheden de gegevens van de sollicitatieprocedure te kunnen achterhalen (art. 6, lid 1, onder f, DSGVO).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG INDIEN U RECHTMATIGE BELANGEN HEEFT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren of er een andere wettelijke reden is om ze verder te bewaren. Indien blijkt dat de opslag van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk zal zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zal dit pas gebeuren wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Hölscher + Leuschner
Gmbh & Co. Kg

Siemensstraße 15

D- 48488 Emsbüren

Tel.: 05903 - 9396 0

Fax: 05903 - 72 73

zentrale@hl-agrar.de

Openingstijden

Ma.: 7:00 - 16:00
W.-Thu.: 7:30 - 16:00
Vr.: 7:30 - 15:00